Κοινωνικός Συνεταιρισμός
Περιορισμένης Ευθύνης
Τομέα Ψυχικής Υγείας
Αν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

Κοι.Σ.Π.Ε. ίρις

Image is not available

Η Ψυχιατρική Μεταρύθμιση συναντά
την κοινωνική οικονομία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση,
είσοδος στην αγορά εργασίας,
ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

«Επιστροφή» στην Κοινότητα!

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider
Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ
Κοι.Σ.Π.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης συνιστούν το πρώτο θεσμοθετημένο μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα, που εξασφαλίζει παράλληλα την επαγγελματική ένταξη των ψυχικά ασθενών, αλλά και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί
Περιορισμένης Ευθύνης

Κοι.Σ.Π.Ε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν την πρώτη θεσμοθετημένη νομική μορφή κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας. Αποβλέπουν στην κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας.
Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.

ΜΕΛΗ

Τα μέλη ενός Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
Α' Κατηγορία : άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα άνω των 15 ετών. Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου.
Β' Κατηγορία : επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό μέχρι και 45% του συνόλου
Γ' Κατηγορία : φορείς της κοινότητας, Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε ποσοστό μέχρι 20% του συνόλου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΑ

Ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα μέλη του.

Τη διοίκηση του ΚοιΣΠΕ ασκεί το Διοικητικό Συμβουλίο το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
Δύο (2) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την πρώτη κατηγορία μελών και πέντε (5) από την δεύτερη και την τρίτη.

Εκλέγει επίσης τριμελές (3) Εποπτικό Συμβούλιο από την δεύτερη και τρίτη κατηγορία μελών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ένας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) μπορεί να ασκεί οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, αγροτικού, τουριστικού, οικοδομικού, πιστωτικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των στόχων της αύξησης της απασχόλησης, της τοπικής ανάπτυξης, της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των εταίρων του και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Προφίλ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με διακριτικό τίτλο Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Αν.Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής ΙΡΙΣ ιδρύθηκε στις 20.12.2016 μετά από πρωτοβουλία της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) και του Ψυχιατρικού Τμήματος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Δήμο Προποντίδας και την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΠΟ.Φ.Ε.Κ.Ο.), σε μια προσπάθεια να δοθεί επαγγελματική διέξοδος σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Ο Κοι.ΣΠΕ ΙΡΙΣ έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με Αριθμό Γενικού Μητρώου Α.Γε.Μ.ΚΟ. 000019602091.

Μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ» αριθμεί 55 ιδρυτικά μέλη :

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα) : 36

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' (επαγγελματίες ψυχικής υγείας) : 15

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' (φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) : 4

Οι φορείς που ως μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ» στηρίζουν το Συνεταιρισμό είναι :

  1. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

  2. Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.)

  3. Δήμος Προποντίδας Ν.Χαλκιδικής

  4. Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.)

Διοικητικό Συμβούλιο

Τη διοίκηση του ΚοιΣΠΕ ασκεί το Διοικητικό Συμβουλίο το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) προέρχονται από μέλη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) προέρχονται από την πρώτη κατηγορία μελών του ΚοιΣΠΕ.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της.

Την 31η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΚοιΣΠΕ «ΙΡΙΣ». Μετά την εκλογή των νέων μελών στα όργανα διοίκησης ακολούθησε η Συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Ζαγκώτη Ισμήνη

Αντιπρόεδρος : Ευαγόρου Ανδρέας

Γραμματέας : Μουρτιάδου Φωτεινή

Ταμίας : Κρίκκη Δήμητρα

Μέλος : Ελοβάρη Δέσποινα

Μέλος : Μπάμπας Δημήτριος

Μέλος : Τσιολάκη Χριστίνα

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να μετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του ΚοιΣΠΕ της πρώτης κατηγορίας δεν μετέχουν στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Την 31η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΚοιΣΠΕ «ΙΡΙΣ». Μετά την εκλογή των νέων μελών στα όργανα διοίκησης ακολούθησε η Συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Προκοπίου Θεοδόσιος

Μέλος : Λάμπρος Ιωακείμ

Μέλος : Λέτσιου Ιωάννα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

koispe-synergeio-katharismou-transparent.gif
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Καθαρίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα το χώρο σας.
Το συνεργείο καθαρισμού μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό και τη συντήρηση κτιρίων, επαγγελματικών χώρων, γραφείων, καταστημάτων και πολυκατοικιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

koispe-catering-transparent.gif
Παρέχουμε υπηρεσίες τροφοδοσίας σε εκδηλώσεις κάθε είδους, κοινωνικές ή επαγγελματικές όπως συνέδρια, γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και κάθε άλλη εκδήλωση με πιάτα και γεύσεις της κουζίνας μας.
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας γεύματα
στις πιο προσιτές τιμές.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

koispe-biologikos-ampelonas-transparent.gif

Στην Πορταριά Χαλκιδικής, σε λοφώδη έκταση 28,3 στρεμμάτων βρίσκεται ο Αμπελώνας που παραχωρήθηκε δωρεάν στον Κοι.Σ.Π.Ε από το μέλος Ε.Ψ.Υ.Κ.Α - Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 17 του ν. 2716/1999. Πρόκειται για ένα γραμμικό αμπελώνα, οποίος καλλιεργείται σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Έλεγχος & Πιστοποίηση

Έλεγχος & Πιστοποίηση

Ο Αμπελώνας ελέγχεται από τον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης ΔΗΩ. Το έδαφος του αμπελώνα είναι μέσης σύστασης με ουδέτερο PH. Καλλιεργούνται ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, λευκές και ερυθρές. Η αναλογία φύτευσης λευκών και ερυθρών ποικιλιών είναι ίδια.
Λευκές Ποικιλίες

Λευκές Ποικιλίες

Οι λευκές ποικιλίες είναι οι : Μαλαγουζιά, Αθήρι, Ασύρτικο, Malvasia aromatica, Viognier & Sauvignon blanc.
Ερυθρές Ποικιλίες

Ερυθρές Ποικιλίες

Οι ερυθρές ποικιλίες είναι οι : Syrah, Merlot & Cabernet sauvignon.

home-ampelonas.jpg

Τελευταία νέα

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα

Ανάρτηση Οριστικού ΠίνακαΑνακοινώσεις22-05-2024

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

Ανάρτηση Οριστικών ΠινάκωνΑνακοινώσεις09-04-2024

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Αν.Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής «ΙΡΙΣ»
Μοναστηρίου 107-109, Θεσσαλονίκη, 54627.
Τηλέφωνο : (+30) 2310 533.227
Fax : (+30) 2310 533.227
Email : koispeiris@gmail.com