Προφίλ

Κοι.Σ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ»

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με διακριτικό τίτλο Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Αν.Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής ΙΡΙΣ ιδρύθηκε στις 20.12.2016 μετά από πρωτοβουλία της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) και του Ψυχιατρικού Τμήματος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Δήμο Προποντίδας και την Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (ΠΟ.Φ.Ε.Κ.Ο.), σε μια προσπάθεια να δοθεί επαγγελματική διέξοδος σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Ο Κοι.ΣΠΕ ΙΡΙΣ έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με Αριθμό Γενικού Μητρώου Α.Γε.Μ.ΚΟ. 000019602091.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ» αριθμεί 55 ιδρυτικά μέλη :

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα) : 36

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' (επαγγελματίες ψυχικής υγείας) : 15

  •  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' (φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) : 4

Οι φορείς που ως μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ» στηρίζουν το Συνεταιρισμό είναι :

  1. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

  2. Εταιρία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.)

  3. Δήμος Προποντίδας Ν.Χαλκιδικής

  4. Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.)

Διοικητικό Συμβούλιο

Τη διοίκηση του ΚοιΣΠΕ ασκεί το Διοικητικό Συμβουλίο το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) προέρχονται από μέλη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) προέρχονται από την πρώτη κατηγορία μελών του ΚοιΣΠΕ.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της.

Την 31η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΚοιΣΠΕ «ΙΡΙΣ». Μετά την εκλογή των νέων μελών στα όργανα διοίκησης ακολούθησε η Συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Ζαγκώτη Ισμήνη

Αντιπρόεδρος : Ευαγόρου Ανδρέας

Γραμματέας : Μουρτιάδου Φωτεινή

Ταμίας : Κρίκκη Δήμητρα

Μέλος : Ελοβάρη Δέσποινα

Μέλος : Μπάμπας Δημήτριος

Μέλος : Τσιολάκη Χριστίνα

Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να μετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του ΚοιΣΠΕ της πρώτης κατηγορίας δεν μετέχουν στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Την 31η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΚοιΣΠΕ «ΙΡΙΣ». Μετά την εκλογή των νέων μελών στα όργανα διοίκησης ακολούθησε η Συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Προκοπίου Θεοδόσιος

Μέλος : Λάμπρος Ιωακείμ

Μέλος : Λέτσιου Ιωάννα

Κοι.Σ.Π.Ε.

Τι είναι οι Κοι.Σ.Π.Ε.

Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας. Έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.

Πότε θεσμοθετήθηκαν
Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Κοι.Σ.Π.Ε. ΙΡΙΣ

0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα)
0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' (επαγγελματίες ψυχικής υγείας)
0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' (φορείς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου)

Γνωρίστε περισσότερα για τον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΙΡΙΣ»